Διατύπωση κοινού οράματος

  • Η γνώμη των πολιτών για το όραμα

Η γνώμη των πολιτών για το όραμα αποτυπώθηκε τόσο μέσω σχετικής ερώτησης, μέρος του ερωτηματολογίου που διατέθηκε στους πολίτες, όσο και μέσω των γενικότερων προτεραιοτήτων που έθεσαν από το σύνολο των απαντήσεών τους.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν τη δυνατότητα της ιεράρχησης των επιμέρους πεδίων. Από τις απαντήσεις τους, κατέστη εμφανές ότι οι πολίτες θα ήθελαν μία  πόλη ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη για όλους/ες χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και μία πόλη ζωντανή και φιλική στις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, με  παρουσία παιδιών- πεζών και ποδηλατιστών στους δρόμους και αναβαθμισμένο το δημόσιο χώρο ώστε να χαίρονται την καθημερινότητά τους.  Επίσης, έμφαση δόθηκε στο να γίνει η πόλη του Ιλίου φιλική προς το περιβάλλον, με λιγότερους ρύπους και θόρυβο, καθώς επίσης και με περισσότερους ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου.

Εικόνα 1: Κατάταξη απαντήσεων στο ερώτημα «Σε τι είδους πόλη θα θέλατε να ζείτε; Πώς θα θέλατε η δική σας πόλη να γίνει πιο φιλική προς τους κατοίκους της και να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες;»

  • Η γνώμη των φορέων για το όραμα

Η γνώμη των φορέων όσον αφορά στο όραμα αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια των ανοιχτών δημόσιων συναντήσεων στα πλαίσια της 1ης  Διαβούλευσης.

Από τις τοποθετήσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και από τους συμμετέχοντες φορείς σκιαγραφήθηκε το όραμα για μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Δήμου Ιλίου, η οποία θα εστιάζει στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της εξυπηρέτησης των μηχανοκινήτων οχημάτων, στο διαθέσιμο αστικό χώρο και όπου θα δίνεται προτεραιότητα στην πεζή μετακίνηση χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς, καθώς και στην ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και των ΜΜΜ.

Οι φορείς που συμμετείχαν στην 1η Διαβούλευση οραματίζονται μια πόλη περισσότερο βιώσιμη και ανθρώπινη, με ποιοτικά αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο και πράσινο και με αναβαθμισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα διευκολύνουν τη διατροπικότητα των μετακινήσεων. Μια τέτοια στρατηγική θα δίνει έμφαση στην εξυπηρέτηση διαφορετικών ομάδων κατοίκων και επισκεπτών όπως είναι τα ΑμεΑ, η τρίτη ηλικία, οι ποδηλάτες, τα παιδιά κ.α.,. Όλοι συμφώνησαν πως η προσβασιμότητα πρέπει να είναι ίση και ίδια για όλους. Παράλληλα, στόχος και επιδίωξη είναι να επιτευχθούν τα παραπάνω σε συνδυασμό με αύξηση της αποδοτικότητας των μεταφορών και της μετακίνησης προσώπων και αγαθών. Μία τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την βελτίωση και αναβάθμιση της ελκυστικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία υποδομών και σχεδιασμού που θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των καθημερινών χρηστών της πόλης του Ιλίου, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Τελική διατύπωση του κοινού οράματος 

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκε το κοινό όραμα για το σχεδιασμό ΣΒΑΚ του Δήμου Ιλίου  από την Ομάδα Έργου, το οποίο επικυρώθηκε από τους φορείς και πολίτες που συμμετείχαν στις θεματικές τηλεδιασκέψεις της 2ης διαβούλευσης. Η διατύπωση του οράματος όπως διαμορφώθηκε από την Ομάδα έργου του Δήμου είναι η ακόλουθη:

Εικόνα 2: Τελική διατύπωση του οράματος για το ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου