Στάδιο Δ'

Βάσει της συζήτησης σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις πηγές χρηματοδότησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, εκπονείται ένα σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή σύνοψη των μέτρων, των προτεραιοτήτων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων. Αυτές οι προδιαγραφές θα αποτελέσουν τη βάση για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων: απαιτούν ευρεία συμφωνία από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποτελέσουν βασικό μέρος του τελικού σχεδίου.

  • Δείτε εδώ το