Ανάλυση Προβλημάτων και Ευκαιριών- Σύνθεση Αποτελεσμάτων

Προσβασιμότητα- Οργάνωση χρήσεων γης

Η πολεοδομική και οικιστική εξέλιξη του Δήμου ευνόησε την οργάνωσή του σε επιμέρους γειτονιές και συνοικίες, οι οποίες θεσμοθετούνται με το υφιστάμενο Γ.Π.Σ. Ωστόσο με βάση τη σημερινή πραγματικότητα ο επιμερισμός των πολεοδομικών ενοτήτων και των συνοικιών όπως ορίζεται στο ΓΠΣ δεν είναι πλέον δόκιμος και χρήζει επικαιροποίησης.

Η κύρια χρήση στο Δήμο Ιλίου είναι αυτή της κατοικίας, χαρακτηριστικό  που απαντάται  στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, το  μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης των χρήσεων γης καταλαμβάνει η γενική κατοικία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου εμφανίζει υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Μικρότερη πυκνότητα συναντάται στις βορειοανατολικές συνοικίες που γειτνιάζουν με το Μητροπολιτικό Πάρκο, ενώ περισσότερο πυκνοδομημένες και πυκνοκατοικημένες είναι οι νότιες συνοικίες του Δήμου.

Οι χρήσεις εμπορίου ακολουθούν μια γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων και εντοπίζονται κυρίως εντός του θεσμοθετημένου πολεοδομικού κέντρου του Δήμου, αλλά και επί των οδικών αξόνων της Θηβών, της Ιδομενέως και επί της οδού Αγίου Νικολάου, όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες ενός δεύτερου κέντρου.

Ο Δήμος Ιλίου διαθέτει ποικίλους ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι ως επί το πλείστον περιλαμβάνουν πλατείες και παιδικές χαρές, ενώ ξεχωρίζει και η ξεχωρίζει η ύπαρξη σημαντικού αριθμού ανοιχτών ή κλειστών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι εξυπηρετούν μεγάλο ποσοστό κατοίκων του Δήμου. Αναφορικά με τους χώρους πρασίνου, καταλαμβάνουν σχεδόν το 15%, ποσοστό το οποίο όμως κυρίως καθορίζεται από την ιδιαίτερα σημαντική έκταση του μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Σε κάθε περίπτωση ο σχετικά υψηλός αριθμός ελεύθερων χώρων- χώρων πρασίνου αποτελεί δυνατότητα για το σχεδιασμό βιώσιμων μετακινήσεων, ιδιαίτερα αν συμπεριληφθεί το μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο αποτελεί και τον κύριο υπεροπτικό πόλο έλξης της περιοχής.

Ως αδυναμία θα μπορούσε να καταγραφεί η άνιση κατανομή των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου, καθώς και η  ύπαρξη φραγμάτων περιμετρικά του πάρκου, η οποία επιδρά αρνητικά στην ελκυστικότητα και προσβασιμότητά του. Η υφιστάμενη κατάσταση ευνοεί κυρίως την πρόσβαση στο Πάρκο με το Ι.Χ, γεγονός που συντελεί στην ακόμα πιο έντονη χρήση του δημιουργώντας προβλήματα συμφόρησης στον αστικό ιστό.

Ταυτόχρονα, αποτελεί σημαντική αδυναμία η διέλευση μεγάλων οδικών αξόνων από το εσωτερικό του Δήμου. Ιδιαιτέρως η Λεωφόρος Θηβών διχοτομεί το Δήμο, συνιστώντας έναν τεχνητό φραγμό που χωρίζει τις ανατολικές με τις δυτικές γειτονιές του Δήμου. Αποτελεί ευκαιρία η καλύτερη σύνδεση των επιμέρους συνοικιών και γειτονιών της πόλης του Ιλίου, εξασφαλίζοντας τη προσπελασιμότητα στους ελεύθερους χώρους και στις κοινωφελείς χρήσεις μέσα από  υποδομές για πεζή μετακίνηση ή ποδήλατο, αλλά και διασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση και τη σύνδεση όλων των συνοικιών τόσο με το κέντρο του Δήμου όσο και με το Μητροπολιτικό Πάρκο.

Χρήση ΙΧ οχημάτων

Ο  Δήμος Ιλίου κατέχει κομβική θέση, από συγκοινωνιακής άποψης, στη Δυτική Αθήνα, καθώς  γειτνιάζει με σημαντικούς οδικούς άξονες, υπερτοπικού-μητροπολιτικού χαρακτήρα, ενώ αποτελεί το κέντρο διασύνδεσης των βορειοδυτικών δήμων της Αττικής με την Αθήνα, όπως των Αχαρνών, των Άνω Λιοσίων, του Καματερού, της Πετρούπολης κ.ά. Ως εκ τούτου, η  γεωγραφική του θέση τον καθιστά αποδέκτη διαμπερών κινήσεων και αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου από Βορρά προς Νότο, αλλά και από Ανατολή προς Δύση και αντίστροφα.

Αποτελεί ευκαιρία για τον Δήμο Ιλίου η αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων μέσα από τη προώθηση μέτρων που αφορούν στη μείωση της χρήσης του  ΙΧ και στην διαχείριση της κυκλοφορίας μέσα από την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. 

Επιπρόσθετα, στα προβλήματα- αδυναμίες όσον αφορά τη χρήση ΙΧ θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα επικίνδυνα σημεία και η  έλλειψη οδικής ασφάλειας. Στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται μια πλειάδα επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς, όσο και για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα εντοπίζεται στα σημεία επικίνδυνων διασταυρώσεων υπό γωνία και σε αδιαμόρφωτους κόμβους κυρίως λόγω  των επικίνδυνων υπό γωνία διασταυρώσεων και εξαιτίας της ύπαρξης  αδιαμόρφωτων κόμβων.

Απειλή για τον Δήμο Ιλίου θα αποτελέσει η πιθανή αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στη λήψη μέτρων περιορισμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, όπως επίσης και σε μέτρα που μπορεί να αφορούν τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε άξονες μεγάλης κυκλοφορίας.

Διαχείριση Στάθμευσης

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη στάθμευση καταδεικνύει στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει και το μεγάλο πρόβλημα σοβαρής έλλειψης κατάλληλης σήμανσης σε όλο το μήκος του βασικού δικτύου του Δήμου Ιλίου, καθώς και την έλλειψη χώρων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες χρηστών (πχ. δίκυκλα, ταξί, κ.λπ.). Υψηλή ένταση στάθμευσης εντοπίζεται στο κέντρο του Δήμου, όπου συγκεντρώνεται η οικονομική, εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Επίσης στις αδυναμίες θα πρέπει να συμπεριληφθεί η έντονη παραβατικότητα στη στάθμευση, η οποία συχνά γίνεται εις βάρος της κίνησης των ΜΜΜ και της ασφαλούς κίνησης των πεζών και των ποδηλατών. Συμπεραίνεται πως η παράνομη στάθμευση λαμβάνει χώρα κυρίως κατά μήκος μεγάλων οδικών αξόνων (πχ. λεωφόρος Θηβών, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, κ.λπ.) ή κατά μήκος εκείνων των οδών γύρω από τις οποίες διαρθρώνεται πλήθος δραστηριοτήτων (εμπόριο, εστίαση, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) όπως είναι για παράδειγμα η οδός Ιδομενέως, Αγίου Φανουρίου, Πρωτεσιλάου, κλπ. Αξίζει ακόμα να υπογραμμιστεί ως αδυναμία ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραβάσεων γίνονται σε οδικά τμήματα στα οποία η στάση και η στάθμευση είναι επιτρεπόμενες. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οδηγοί καταλαμβάνουν τμήματα του πεζοδρομίου με τα οχήματά τους, σταθμεύουν σε ράμπες ΑμεΑ, σε στάσεις λεωφορείων, κ.λπ.

Ευκαιρία θα μπορούσε να είναι για τον Δήμο τόσο η προσπάθεια εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, καθώς και η προσπάθεια ανεύρεσης χώρων προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης για να μην προσεγγίζει το ΙΧ την καρδιά των περιοχών και να διευκολύνεται  η μετακίνηση με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

ΜΜΜ- Δημόσιες Συγκοινωνίες

Σε γενικές γραμμές το δίκτυο του ΟΑΣΑ στο Δήμο είναι αρκετά πυκνό καθώς καλύπτει το 84,75% της συνολικής επιφάνειας (με ζώνη επιρροής τα 250 μέτρα).

Η μέση συχνότητα των λεωφορείων είναι 20 λεπτά τις ώρες αιχμής και 25 τις υπόλοιπες ώρες εξαιρώντας τις νυχτερινές ώρες για τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία της δημόσιας συγκοινωνίας και ο Δήμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί . Αποτελεί παράλληλα αδυναμία το γεγονός πως παρά την πυκνότητα των λεοφορειακών γραμμών, δεν εξυπηρετείται η ταχεία σύνδεση του Δήμου με τους κοντινούς υφιστάμενους σταθμούς των μετρό Ανθούπολη και Περιστέρι.

Ευκαιρία για τον Δήμο θα μπορούσε  να αποτελέσει η ενίσχυση και αναβάθμιση των ΜΜΜ και ειδικότερα ο πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών, η καλύτερη σύνδεσή τους με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς σταθμούς Μετρό και η έμφαση στη διατροπικότητα των μέσων. Επίσης στις ευκαιρίες συγκαταλέγεται και η καλύτερη και ταχύτερη σύνδεση της πόλης του Ιλίου με το κέντρο της Αθήνας κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που υπογραμμίστηκε ως σημαντική προϋπόθεση την επιλογή του Δήμου ως τόπο κατοικίας από τον νεανικό πληθυσμό. Παράλληλα, στις ευκαιρίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο τα έξυπνα συστήματα ενημέρωσης και η αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και η επανεξέταση της πρότασης για δημοτική ή διαδημοτική συγκοινωνία.

Τέλος, στις απειλές συγκαταλέγεται η καθυστέρηση- δυσκολία βελτίωσης και πύκνωσης των λεωφορειακών γραμμών λόγω έλλειψης πόρων, αλλά και η πιθανή καθυστέρηση της επέκτασης των Γραμμών 2 και 4 του ΜΕΤΡΟ.

Πεζή μετακίνηση / Σχεδιασμός οδών και δημόσιου χώρου

Παρότι λόγω των μικρών αποστάσεων, ένα μεγάλο ποσοστό των μετακινήσεων στο εσωτερικό του Δήμου θα μπορούσε γίνει με τα πόδια, οι υφιστάμενες υποδομές δεν ενισχύουν την πεζή μετακίνηση .

Αν και στο Δήμο Ιλίου υπάρχουν αρκετά οδικά τμήματα που έχουν πεζοδρομηθεί, το συνολικό μήκος των υφιστάμενων πεζοδρόμων του Ιλίου είναι, περίπου 12 χλμ., μόλις το 4,8% του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης.  Ταυτόχρονα,  οι υφιστάμενοι πεζόδρομοι δεν αποτελούν ένα συνεχές και ολοκληρωμένο δίκτυο, καθώς εντοπίζονται είτε στο εμπορικό κέντρο του Δήμου, είτε διάσπαρτα και ακανόνιστα στο χώρο κοντά σε σχολεία, πλατείες και αθλητικά κέντρα, είτε πρόκειται για στενούς δρόμους εξυπηρετώντας τις παρόδιες χρήσεις.

Ταυτόχρονα, αποτελεί σημαντική αδυναμία το γεγονός πως περίπου το 50% των πεζοδρομίων εμφανίζει μέσο πλάτος κατώτερο των ελάχιστων προδιαγραφών (μεταξύ 0,1 και 1,4 μέτρων).

Αναμφισβήτητα σημαντική ευκαιρία για το Δήμο αποτελεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. Το αποτύπωμά του τόσο για το Δήμο Ιλίου, όσο και για το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εκτενείς χώρους αναψυχής και αθλητισμού σε ένα πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον με χαμηλή ποιότητα και λιγοστούς ελεύθερους χώρους. Το Μητροπολιτικό Πάρκο φιλοξενεί εντός του μια πληθώρα δραστηριοτήτων για τους κατοίκους όπως πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία, ιππασία, παρατήρηση πτηνών κ.α.  και ως εκ τούτου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η καλύτερη σύνδεσή του με τις γειτονιές του Δήμου μέσα από υποδομές που υποστηρίζουν την πεζή μετακίνηση.

Παράλληλα, σημαντική ευκαιρία συνιστά η δυνατότητα ήπιας ανάπλασης στο διευθετημένο ρέμα της Εσχατιάς, για τη δημιουργία μιας πράσινης διαδρομής στην πόλη  του Ιλίου που θα ευνοεί την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με το ποδήλατο, αναβαθμίζοντας συνολικά το δημόσιο χώρο.

Ποδήλατο

Αναφορικά με το ποδήλατο, ο Δήμος Ιλίου ανήκει στους Δήμους της Αττικής που έχει ήδη δημιουργήσει υποδομές ποδηλατοδρόμου. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές λωρίδες ποδηλάτου, που δημιουργήθηκαν στο επίπεδο του πεζοδρομίου και εξυπηρετούν την αποκλειστική αμφίδρομη κίνηση των ποδηλατών, από τις οποίες, η μία βρίσκεται επί της Λεωφ. Θηβών και η δεύτερη συνδέει το Δημαρχείο με το Πάρκο Τρίτση.

Ωστόσο, σήμερα οι υφιστάμενοι ποδηλατόδρομοι του Δήμου δεν συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο και εκτεταμένο δίκτυο, ενώ το συνολικό μήκος εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές, καθώς  ανέρχεται σε 2,3 χλμ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης, μόλις, του 0,9% του συνολικού οδικού δικτύου.

Αποτελεί ευκαιρία για το Δήμο η επέκταση των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων, ώστε να μπορούν να συνδέουν τις επιμέρους συνοικίες του δήμου με το κέντρο, αλλά και με τους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και με το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. Ως ευκαιρία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επίσης και η  ένωση του Δήμου Ιλίου με τους όμορους Δήμους μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο ποδηλατόδρομου.   Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ευκαιρία η σύνδεση με τον σχεδιαζόμενο ποδηλατόδρομο – πεζόδρομο που ξεκινά από τους Αγ. Αναργύρους και καταλήγει στο Λαύριο (γραμμή Λαυρίου) κατά μήκος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής. Παράλληλα, μία σχεδιασμένη επέκταση και σύνδεση των ποδηλατόδρομων των όμορφων δήμων, ώστε να διέρχονται και από τους κοντινούς υφιστάμενους σταθμούς μετρό (Ανθούπολη και Περιστέρι), θα ενίσχυε τη βιωσιμότητα του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας δίνοντας έμφαση στη διατροπικότητα. 

  Σύνοψη συμπερασμάτων – ανάλυση SWOT   

Στη συγκεκριμένη παράγραφο συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα με τη μορφή ανάλυσης SWOT. Οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ιλίου όσον αφορά στο συνολικό σύστημα αστικών μετακινήσεων του, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η σύνοψη των συμπερασμάτων όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση χαρτών και υφιστάμενων πολιτικών, τις μετρήσεις πεδίου και την αυτοψία. Η ανάλυση SWOT γίνεται κατηγοριοποιημένη στα επιμέρους πεδία που φαίνονται παρακάτω και αφορούν στα πεδία της αστικής κινητικότητας.

Δυνατότητες (Strengths)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣΗ πολεοδομική και οικιστική εξέλιξη του Δήμου ευνόησε την οργάνωσή του σε επιμέρους γειτονιές και συνοικίες. Καταγράφεται εντός του Δήμου αξιόλογος αριθμός ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων (πλατειών και παιδικών χαρών), καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών. Αποτελεί σημαντική δυνατότητα η ύπαρξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αντώνης Τρίτσης» εντός του Δήμου, καθώς λειτουργεί ως σημαντικός  πνεύμονας πρασίνου και υπερτοπικός πόλος έλξης και αναψυχής για όλη τη Δυτική Αθήνα.
ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΔημόσιοι χώροι στάθμευσης- αδιαμόρφωτα οικόπεδα
ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣΑρκετά πυκνό δίκτυο, καλύπτεται μεγάλο ποσοστό κάλυψης της συνολικής επιφάνειας του Δήμου
Έχει εκπονηθεί Συγκοινωνιακή μελέτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του δήμου Ιλίου (2015)
ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥΥφιστάμενα πεζοδρομημένα τμήματα συνολικού μήκους 12 χλμ.
Θεσμοθετημένοι πεζόδρομοι από το ΓΠΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥφιστάμενες υποδομές ποδηλατόδρομου με συνολικό μήκος 2,3 χλμ.
Αδυναμίες (Weaknesses)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/                        ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣΜε βάση την οικιστική εξέλιξη και την υφιστάμενη τοπογραφική πραγματικότητα ο επιμερισμός των πολεοδομικών ενοτήτων και των συνοικιών όπως ορίζεται στο ΓΠΣ δεν είναι πλέον δόκιμος. Η Λεωφόρος Θηβών συνιστά ένα ιδιαίτερο τεχνητό φραγμό που χωρίζει τις ανατολικές με τις δυτικές γειτονιές του Δήμου, αποκόπτοντας τις τελευταίες τόσο από το κέντρο του Δήμου όσο και από το μητροπολιτικό πάρκο. Παρουσιάζεται άνιση κατανομή της οικιστικής πυκνότητας, καθώς και των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου ανάμεσα στις συνοικίες του Δήμου. Αποτελεί αδυναμία η  ύπαρξη φραγμάτων περιμετρικά του πάρκου, η οποία ευνοεί την πρόσβασή του κυρίως με το ΙΧ.
ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝΣημαντικές Πρωτεύουσες Αρτηρίες (Λεωφ. Θηβών και η Λεωφ. Δημοκρατίας) και αυξημένος αριθμός δευτερευουσών αρτηριών ( Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (από Λεωφ. Κηφισού έως Θηβών), η οδός Πετρουπόλεως και η Άστρους Τρώων) που υποδέχονται σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους εξυπηρετώντας διαμπερείς κινήσεις Η ύπαρξη δρόμων ταχείας κυκλοφορίας ενισχύει την επικίνδυνη οδήγηση των ΙΧ και τα προβλήματα ασφάλειας των πεζών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΥψηλή ένταση στάθμευσης εντοπίζεται στο κέντρο του ΔήμουΈλλειψη χώρων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες χρηστών (πχ. δίκυκλα, ταξί, κ.λπ.)Μεγάλο πρόβλημα έλλειψης κατάλληλης σήμανσης σε όλο το μήκος του βασικού οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου.Έντονη παραβατικότητα στη στάθμευση, η οποία συχνά γίνεται εις βάρος της κίνησης των ΜΜΜ και της ασφαλούς κίνησης των πεζών και των ποδηλατών
ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣΔεν εξυπηρετείται ο δήμος κατά τις νυχτερινές ώρεςΔεν εξυπηρετείται η ταχεία σύνδεση του Δήμου με τους κοντινούς υφιστάμενους σταθμούς των μετρό Ανθούπολη και Περιστέρι
ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥΟι υφιστάμενοι πεζόδρομοι δεν αποτελούν ένα συνεχές και ολοκληρωμένο δίκτυο. Οι πεζόδρομοι εκτός από το δίκτυο στο κεντρικό πυρήνα της πόλης είναι διάσπαρτοι και ασύνδετοι50% των πεζοδρομίων εμφανίζει μέσο πλάτος κατώτερο των ελάχιστων προδιαγραφών (μεταξύ 0,1 και 1,4 μέτρων).
ΠΟΔΗΛΑΤΟΟ υφιστάμενος ποδηλατόδρομος δεν συνδέει όλες τις συνοικίες του Δήμου, ούτε  και τον Δήμο με τους όμορους δήμους, ενώ δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό
Ευκαιρίες (Opportunities)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣΕπικαιροποίηση του  Γ.Π.Σ – σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου για το Δήμο ΙλίουΑποτελεί ευκαιρία η καλύτερη σύνδεση των γειτονιών του ΙλίουΣύνδεση των ελεύθερων χώρων και των κοινωφελών χρήσεων μέσα από  υποδομές για πεζή μετακίνηση ή ποδήλατοΕξασφάλιση της πρόσβασης με ήπια μέσα μετακίνησης όλων των συνοικιών τόσο με το κέντρο του Δήμου όσο και με το Μητροπολιτικό Πάρκο
ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝΕκπόνηση ΣΒΑΚ – ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση μέτρων που ευνοούν την βιώσιμη αστική κινητικότητα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΕκπόνηση ΣΒΑΚΚατάλληλη σήμανση Μείωση των αναγκών στάθμευσης, εξασφάλιση της διατροπικότητας των μετακινήσεων, βελτίωση της λειτουργικότητας των ΜΜΜΕφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης ΣτάθμευσηςΑνεύρεση χώρων στάθμευσης για να μην προσεγγίζει το ΙΧ την καρδιά των περιοχών και να διευκολύνεται  η μετακίνηση με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης
ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣΕνίσχυση και αναβάθμιση των ΜΜΜ και ειδικότερα ο πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμώνΚαλύτερη σύνδεσή τους με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς σταθμούς Μετρό (επέκταση Γραμμών 2 και 4) και η έμφαση στη διατροπικότητα των μέσωνΈξυπνα συστήματα ενημέρωσης και η αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησηςΕπανεξέταση της πρότασης για δημοτική ή διαδημοτική συγκοινωνία.
ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥΕπέκταση των υφιστάμενων πεζόδρομων, δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύουΒελτίωση της σύνδεσης όλων των συνοικιών του Δήμου με ήπια μέσα με το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, έναν από τους ελάχιστους εκτενείς χώρους αναψυχής και αθλητισμού στο πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον της δυτικής Αθήνας. Ήπια ανάπλαση στο ρέμα της Εσχατιάς, για τη δημιουργία μιας πράσινης διαδρομής στην πόλη  του Ιλίου που θα ευνοεί την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με το ποδήλατο
ΠΟΔΗΛΑΤΟΠρογραμματισμός για επέκταση του ποδηλατοδρόμουΣύνδεση των επιμέρους συνοικιών του δήμου με το κέντρο, αλλά και με το Μητροπολιτικό Πάρκο ΤρίτσηΈνωση του Δήμου Ιλίου με τους όμορους Δήμους
Απειλές (Threats)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣΓραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε κατεύθυνση της βελτίωσης της αστικής κινητικότητας, και ιδιαιτέρως της κινητικότητας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδωνΑσυμφωνίες- ασυνέχειες μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων σχεδιασμού
ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝΑπουσία κουλτούρας μείωσης της χρήσης του ΙΧ για τις καθημερινές μετακινήσειςΑντίδραση τοπικής κοινωνίας σε μέτρα περιορισμού μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΑντίδραση τοπικής κοινωνίας σε μέτρα περιορισμού της στάθμευσηςΣτο βαθμό που δεν αντιμετωπίζεται η παράνομη στάθμευση εμποδίζεται η κυκλοφορία των ΜΜΜ και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών.
ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥΠαράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας
ΠΟΔΗΛΑΤΟΑπουσία κουλτούρας σεβασμού στο ποδήλατο και στην ασφάλεια και προτεραιότητα του ποδηλάτη